Tietosuojaseloste

Visa-Auto Oy on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja käsittelemään tietojasi turvallisesti. Olemme keränneet tälle sivulle tietoa siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja.


1. Yleiskuvaus henkilötietojen käsittelystä 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Tällä sivulla kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja

 • autojen myynnin ja oston yhteydessä
 • vakuutusten, rahoituksen ja muiden palvelujen tuottamisessa
 • verkkosivuilla käytettävien evästeiden ja yhteystietolomekkeiden osalta.

Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa meitä ilmoittamalla kaikista muutoksista tiedoissasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen visa-auto@visa-auto.fi

Tarjoamme rekisteröidyille asianmukaiset hallintamahdollisuudet tietosuojaan liittyen. Oikeutesi rekisteröitynä on kuvattu jäljempänä kohdassa 11.


2. Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Asiakastiedot

Autojen myynnin, oston ja koeajon yhteydessä käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • henkilötunnuksen
 • ajokorttitiedot
 • ajoneuvotiedot
 • rahoitusta ja vakuutusta koskevat ja niiden myöntämistä koskevat tiedot
 • yhteydenpidon (soittopyynnöt, sähköpostit, soitot ja kirjeet).

Käsittelemme rahoituspäätöksiä ja ajoneuvovakuutuksia varten tietoja rajatusti, koska rahoituksen ja ajoneuvovakuutusten myöntäjä on kolmas osapuoli.

Markkinointitiedot

Markkinointi- ja asiakasviestintää varten keräämme asiakkaan nimen, ajoneuvoa koskevat tiedot ja yhteystiedot asiakasviestintää varten. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää kuluttaja-asiakkaan nimenomaista suostumusta. Suostumustieto talletetaan sen myöhempää varmistamista varten. Yritysasiakkaat voivat kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin halutessaan.**

Verkkosivujen ja palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Voimme kerätä verkkosivuillamme vierailevien kävijöiden päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeistä ja niiden estämisestä on tarkemmin jäljempänä.

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla verkkosivujen tai palveluiden havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten asiakkaiden ryhmään. Palvelun käytöstä johdettuja tietoja käytetään asiakkaan segmentointiin mainonnan kohdentamiseksi sekä paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

 

3. Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään, julkisista rekistereistä, kuten Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä ja luottotietorekisteristä ja kolmansilta palveluntarjoajilta.

 

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn palvelemisen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä autokaupan liitännäispalvelujen toteuttamisen (rahoitus, vakuutus ja muut lisäpalvelut). Käsittelemme henkilötietoja myös mainonta- ja markkinointia varten sekä oman toimintamme kehittämiseksi ja analysoimiseksi.

 

5. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään? 

Asiakkaiden tietoja käsitellään sopimussuhteen, suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 

6. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Pääsäännön mukaisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

7. Luovutetaanko henkilötietojani EU:n ulkopuolelle?

Voimme kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

 

8. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa. Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan, ellei henkilö kiellä tietojen poistamista.

Muutoin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

9. Miten henkilötiedot on suojattu? 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

10. Evästeistä 

Voimme kerätä verkkosivuillamme vierailevan kävijän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää kävijä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen. Voimme käyttää markkinointiyhteistyökumppaniemme tarjoamia mainosverkostoja, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa sekä segmentoida kävijöitämme. Näiden tarkoituksena on tarjota verkkosivuilla vierailleille kävijöille tarkoituksenmukaisempia mainoksia. Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Tietynlaiset kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta kävijöihin.

Kävijä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Palvelu vaatii toimiakseen oikein ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

 

11. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Tietojen tarkastaminen ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot on maksuton, kuten myös muiden rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen. Perimme kuitenkin kohtuullisen maksun tietojen toimittamisesta, mikäli edellisestä tietojen tarkistamisesta on kulunut alle vuosi.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla siitä visa-auto@visa-auto.fi.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä palveluumme.

Valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity ei ole tyytyväinen palvelun tietosuojaan, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

12. Muutokset tietosuojakäytännöissä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

 

13. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa?

Rekisteröity voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut, suostumuksen peruutukset sekä mahdolliset muut tietosuojaa koskevat tiedustelut osoitteeseen: visa-auto@visa-auto.fi.


Visa-Auto Oy:n tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta.

1. Rekisterinpitäjä

Visa-Auto Oy

Allastie 4

21200 Raisio

p. 02 4373911


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Talousjohtaja Leena Broman

p. 044 724 9600

leena.broman@visa-auto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Visa-Auto Oy:n tallentava kameravalvonta.

Visa-Auto Oy:n toimipaikka osoitteessa Allastie 4, 21200 Raisio

 

4. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt 

Tietosuojavastaavan tehtävää hoitaa Leena Broman

 

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on:

 • Suojata omaisuutta
 • Ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa
 • Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
 • Varmistaa ja lisätä alueella toimivien työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden alueella liikkuvien
  turvallisuutta.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa
muodossa.

Kameroita on sijoitettu Visa-Auto Oy:n hallitseman kiinteistön sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin,
kulkureiteille ja piha-alueille. Rekistereihin tallentuvat kameravalvonnan kattamilla alueilla liikkuvien ja
oleskelevien henkilöiden kuvat.

(laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004,16§)

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali, ei ulkopuolisia tietolähteitä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisen haltuun. Tallennealue ja -aika rajataan
vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Tallenteita ei luovuteta muille
viranomaisille eikä muille tahoille.

 

9. Tietojen luovutukset EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä
henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka
on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.

 

11. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään enintään 1kk. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. Tallenne voidaan
säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen häirinnän,
ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn
loppuunsaattamiseksi.

 

12. Tiedottaminen rekisteriin tallentamisesta

Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta
kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä www.visa-auto.fi -sivuilla sähköisessä
muodossa. Tarvittaessa kysyjälle voidaan tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta.

 

13. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeuden toteuttaminen

Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeudesta
päättää kameravalvonnan rekisteriasioista vastaava henkilö.